สถานพระอิศวร


เทวสถาน สำหรับพระนคร

เป็นศาสนสถานที่มีความงดงาม สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่ได้รับการสั่งสมสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
ผังอาคาร
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยอาคารหลัก ๓ หลัง ได้แก่ สถานพระอิศวร สถานพระมหาวิฆเนศวร และสถานพระนารายณ์ เรียงตัวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นทิศมงคลตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์
tower01
สถานพระอิศวร
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าเทวสถาน สำหรับพระนคร เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน ๓ หลัง สถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ มีลักษณะเป็นอาคารไทยประเพณีแบบทรงโรง (คืออาคารหลังคา “ทรงจั่ว” โครงสร้างเครื่องไม้ หลังคามุงกระเบื้องมี “ปีกนก” ชักคลุมโดยรอบอาคาร) มีมุขลด ๑ ชั้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พระอุโบสถวัดนิพพานาราม (วัดมหาธาตุวราชรังสฤษฏิ์) พระอุโบสถวัดตองปุ ( วัดชนะสงคราม ) เป็นต้น

ภายในสถานพระอิศวร ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร ทำด้วยสัมริดประทับยืน ขนาด ๑.๘๗ เมตร ปางประทานพรโดยยกพระหัตถ์ทั้งสองข้าง เป็นเทวรูปศิลปะสุโขทัย สร้างราวพุทธศรรตวรรษที่ ๒๐ และยังมีเทวรูปขนาดกลางอีกหลายองค์ประดิษฐานเหนือพระแท่นเบญจา ซึ่งเป็นฐานแท่นตั้งรองรับวัตถุทรงคุณค่า ในที่นี่หมายถึงการจำลองเขาไกรลาสที่สถิตแห่งพระอิศวร ทั้งหมดอยู่ในซุ้มบุษบกที่กรุกระจกป้องกันอย่างแน่นหนา