ปวงข้าพระพุทธเจ้า ฯ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ฯ ในนามองค์กรศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ผู้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเสด็จพระราชดำเนินในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบปัญหา และขจัดปัดเป่าทุกข์ของราษฎร ไม่ว่าจะแห่งหนใดหรือสาขาอาชีพใด ทรงเปรียบเสมือนสมมติเทพลงมาปราบทุกข์ เพื่ออำนวยความสวัสดีแก่ปวงประชาราษฎร์และแผ่นดิน ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกในทุกศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ซึ่งเป็นพระคุณูปการยิ่งใหญ่ และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พสกนิกรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย และผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชวาทให้พสกนิกรยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามัคคี ขยันหมั่นเพียรตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ขอองค์พระเป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม ทรงโปรดรับดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยเทอญ
ข้าพระพุทธเจ้า ฯ ในนามองค์กรศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
เข้าสู่หน้าหลัก